Jste připraveni na Průmysl 4.0?

Průmysl 4.0 a sebehodnocení digitální zralosti firmy

Industry 4.0“ je čtvrtou průmyslovou revoluci – po mechanické revoluci parních strojů, masové produkci založené na užívání elektrické energie, přes elektronickou revoluci využívající roboty a další prvky průmyslové automatizace, až k využití IoT (Internet of Things) a služeb k propojování výrobních zařízení a jejich řízení v prostředí virtuální reality.

Industry 4.0 sjednocuje fyzické, informační i datové komponenty výrobního prostředí. Sjednocuje tak chytré stroje, úložné a logistické systémy a další produkční zařízení do jednoho celku, kde spolu prvky výrobního procesu vzájemně komunikují a vzájemně se kontrolují. Plně digitalizovaný automatizovaný systém přináší zásadní zlepšení všech podnikových procesů – od návrhu a výroby, přes řízení logistického řetězce až po zákaznickou podporu a údržbu během životního cyklu produktu.

V centru pojetí  Industry 4.0 je takzvaná „Chytrá továrna“. Chytré továrny jsou klíčovým prvkem přechodu k digitalizovanému a automatizovanému podnikání. Umí autonomně řídit kompletní výrobní proces a zároveň zefektivnit. V chytrých továrnách spolu přirozeně komunikují lidé, stroje a zdroje, podobně jako v komunikaci na sociálních sítích.

 

Průmysl 4.0 v České republice

České pojetí  „Průmysl 4.0″ je širší – nejde pouze o Chytrou továrnu, jde o digitálně proměněné prostředí do kterého se česká firma v jedné z navržených forem transformuje. České pojetí se opírá o čtyři technologické pilíře a orientuje se na zákazníka a chytrý produkt či službu. Klíčovými aspekty českého přístupu jsou:

  • Nový stupeň interakce mezi všemi účastníky, prvky a zdroji, podílejícími se na realizaci výsledného produktu a služby.
  • Orientace na „Chytré produkty„ schopné autonomně řídit vlastní výrobu a svůj životní cyklus.
  • Možnosti uživatelského přizpůsobení, umožňují včlenit v každém okamžiku individuální zákaznické požadavky do konečné podoby výrobku.
  • Aktivní zapojení zaměstnanců do konfigurace Chytré továrny. Převod zaměstnanců na kreativní aktivity s vyšší přidanou hodnotou.
  • Vytvoření prostředí postaveného na službách umožňující integraci podniku i dodavatelského a distribučního řetězce prostřednictvím rozhraní k poskytování služeb se specificky definovanou kvalitou (Ujednání o úrovni kvality služby – SLA).

„Průmysl 4.0“ je skutečnou revolucí – převrací naruby chápání výroby a služeb. Služba je nadřazena výrobě, digitální předchází fyzickému.

Proto vznikl portál firma4.cz. Hlavním cílem je informovat české firmy a občany o možnostech digitálních technologií a pomoc při jejich návrhu, vyhodnocení a nasazení.